Methane emission from a rice paddy in hangzhou of china during growing season of late rice

Aiguo [Dai] ; Mingxing [Wang] ; Renxing [Shen] ; Schuetz [H.] ; Seiler [W.] ; Rennenberg [H.] ; Haibao [Wu]