One-dimensional numerical modelling of nocturnal boundary layer

Jiangyin [Zhang] ; Ruibin [Jiang] ; Enming [Guo]