Theoretical analyses of convective electrification mechanism of thunderstorm

Muhong [Yan] ; Changming [Guo] ; Xinsheng [Liu]