Computation of momentum, sensible heat and latent heat fluxes on the Pacific ocean

Qingqiu [Shao] ; Mingyu [Zhou] ; Xingsheng [Li]