O rezl'tatakh ispytaniya dinamiko-statisticheskogo metoda prognoza intensivnosti tropicheskikh tsiklonov

Agrenich [E.A.] ; Khain [A.P.]