Finite-element solutions of free-interface density currents

Xu [Qin] ; Zhang [Fu-Shen] ; Guang-Ping [Lou]