Molekukyarnoe pogloshchenie izlucheniya v atmosfernom okne otnositel'noj prozrachnosti 8-13 mkm [obzor]

Absorption moléculaire du rayonnement dans la fenêtre atmosphérique 8-13 mkm [compte-rendu]

Aref'ev [V.N.]