Izmerenie polnogo vlagosoderzhaniya atmosfery opticheskim metodom v nochnoe vremya

Mesure de l'humidité atmosphérique nocturne par une méthode optique

Perminov [V.I.]