Orograficheskij ehffekt v verkhnej atmosfere

Influence du relief en haute atmosphère

Sukhoddev [V.A.] ; Perminov [V.I.] ; Reshetov [L.M.] ; Shefov [N.N.] ; Yarov [V.N.] ; Smirnov [A.S.] ; Nesterova [T.N.]