Obshchie zakonomernosti povedeniya gorizontal'nykh preobladayushchikh vetrov v nizhnej termosfere srednikh shirot

Structure régulière des vents dominants horizontaux en basse thermosphère, aux latitudes moyennes

Kazimirovskij [Eh. S.] ; Vergasova [G.V.]