Propuskanie i otrazhenie sveta odnorodnym sloem pogloshchayushchego aehrozolya

Transmission et réflection du rayonnement solaire par une couche homogène et absorbante d'aérosols

Ginzburg [A.S.] ; Sokolik [I.N.]