Microstructure of atmospheric aerosol according to data of spectral sounding

Shlyakhov [V.I.] ; Ardasenov [M.N.]