Physical characteristics of noncondensation aerosol clouds

Belan [B.D.] ; Zadde [B.O.] ; Panchenko [M.V.] ; Kovalevskii [V.K.] ; Rasskazchikova [T.M.]