Issledovanie vliyaniya beta-effekta i vedyshchego potoka na traektoriyu tropicheskogo tsiklona

Fal'kovich [A.I.]