Vzaimodejstvie pary tsiklonicheskikh vikhrej v barotropnoj modeli atmosfery

Pokhil [A. Eh.] ; Polyakova [I.V.]