Ruslovye poteri vody na isparenie v nizov'yakh amudar'i i ikh dinamika

Golybev [V.C.] ; Tsytsenko [K.V.]