Struktura rastushchikh periodicheskikh mod v modeli vlazhnoj konvektsii

Shmerlin [B. Ya.] ; Kalashnik [M.V.]