Transformatsiya monokhromaticheskikh voln rossbi v kriticheskom sloe na zonal'nom techenii

Gnevyshev [V.G.] ; Shrira [V.I.]