Agrometeorological aspects of the use of aerospace data

Kleshchenko [A.D.] ; Virchenko [O.V.] ; Bozo [P.] ; Vadasz [V.] ; Lestak [Sh.]