To test the effect of cloud-seeding fujian gutian river by average parameter of radar echo

Zhang [Lingzhao]