Primenenie asimptoticheskikh metodov k neadiabaticheskim gidrodinamicheskim modelyam

Application de méthodes asymptotiques à des modèles hydrodynamiques non adiabatiques

Tskvitinidze [Z.I.] ; Shershkov [V.V.]