Variatsii stratosfernogo ozona v polyarnykh shirotakh

Variations de l'ozone stratosphérique aux latitudes polaires

Borisov [O.N.] ; Demkin [V.M.] ; Kulikov [Yu. Yu.] ; Ryskin [V.G.] ; Shanin [V.N.] ; Yurkov [V.M.]