Analiticheskoe issledovanie statsionarnogo i avtokolebatel'nogo rezhimov gradoobrazovaniya

Etude analytique des régimes stationnaireet auto-excite dans la formation de la grêle

Smirnov [V.I.]