Fonovye kontsentratsii nizkomolekulyarnykh khlorirovannykh uglevodorodov v atmosfere i snegovoj vode antarktidy

Concentrations d'hydrocarbures chlores dans l'atmosphère et l'eau de fonte en Antarctique

Tulupov [P.E.] ; Kochetkov [A.I.] ; Zapevalov [M.A.] ; Lapina [N.F.] ; Fedulov [S.I.] ; Savitskij [G.B.]