Sistema abtomaticheskoj obrabotki dannykh radiozondirovaniya atmosfery na mikroehvm

Traitement automatique des données radiosonde par micro-ordinateur

Trifonov [G.P.] ; Plotnikov [G.A.] ; Kuz'mina [T.V.]