Ob ehkstremal'nykh korrelyatsiyakh global'nogo polya prizemnogo davleniya

Corrélations extrêmes du champ global de pression en surface

Dobryshman [E.M.] ; Saitova [N.M.] ; Fortus [M.I.]