K voprosu ob identifikatsii mnogomernykh nestatsionarnykh modelej klimata

L'identification des modèles climatiques non-stationnaires à plusieurs variables

Polyak [I.I.]