Kolichestvennyj analiz traektorij peremeshcheniya baricheskikh obrazovanij nad okeanom

Analyse quantitative des trajectoires océaniques des perturbations bariques

Geshelin [Yu. S.] ; Kolinko [A.V.]