Klimaticheskij lidarnyj monitoring stratsofernogo aehrozol' nogo sloya

Surveillance par lidar climatique de la couche d'aérosols stratosphères

Zakharov [V.M.] ; Khmelevtsov [S.S.] ; Kaufman [Yu. G.] ; Chajkovskij [A.P.] ; Chen [B.B.]