Sovremennye passivnye radiotekhnicheskie sistemy mestoopredeleniya molnij

Systèmes radiotechniques passifs modernes pour la localisation des éclairs

Rakov [V.A.]