Parametrizatsiya dinamicheskogo i teplovogo vozdejstviya ustanovivshikhsya vnutrennikh gravitatsionnykh voln na srednyuyu atmosferu

Paramétrisation de l'influence dynamique et thermique des ondes de gravité internes stabilisées sur la moyenne atmosphère

Gravilov [N.M.]