O chislennom modelirovanii protsessa koagulyatsii

La simulation numérique du phénomène de coagulation

Guzeeva [S.V.] ; Merkulovich [V.M.] ; Stepanov [A.S.]