Oslablenie izlucheniya aehrozolem i gazami v diapazone 0,23-0,70 mkm v prizemnom sloe atmosfery

Pirogov [S.M.]