Parametrizatsiya konvektivnogo planetarnogo pogranichnogo sloya

Paramétrisation de la couche limite planétaire convective

Kolarova [M.] ; Jordanov [D.] ; Sirakov [D.] ; Szholov [G.] ; Karadzhov [D.] ; Aleksandrov [L.]