O stepennykh approksimatsiyakh chastotnykh spektrov vetrovykh voln

Zaslavskij [M.M.] ; Krasitskij [V.P.] ; Belberova [D.Z.] ; Kostichkova [D.R.] ; Cherneva [Zh. G.]