O momentakh vertikal'nogo raspredeleniya kontsentratsii primesi v prizemnom sloe atmosfery

Garger [E.K.] ; Zhukov [G.P.]