Matematicheskoe modelirovanie formirovaniya stoka s vodosborov malykh ozer lesnoj zony

Kondrat'ev [S.A.] ; Vorontsova [N.K.]