Chislenaya approksimatsiya parametra vetro-velnovogo vzaimodejstviya

Makin [V.K.]