A typhoon observed with the MU radar

Observation d'un typhon au moyen du radar MU

Sato [Toru] ; Ao [Naoki] ; Yamamoto [Mamoru] ; Fukao [Shoichiro] ; Tsuda [Toshitaka] ; Kato [Susumu]