A thermodynamic foundation for modeling the moist atmosphere

Ooyama [Katsuyuki V.]