A parameterization of evaporation from bare soil surfaces

Kondo [Junsei] ; Saigusa [Nobuko] ; Sato [Takeshi]