The Xinanjiang model applied in China

Application du modèle de Xinanjiang à la Chine

Zhao [Ren-Jun]