Numerical modeling of the gasdynamic characteristics of a lightning channel and its radar reflection

Dubovoy [E.I.] ; Pryazhinskiy [V.I.] ; Bondarenko [V. Ye.]