Wave generation in shallows

Ivanov [V.V.] ; Khramushin [V.N.]