Predictability of mesoscale phenomena

Ninomiya [K.]