Prostranstvennye variatsii radiatsionnykh kharakteristik gorizontal'no-neodnorodnykh oblakov

Romanova [L.M.]