Modelowanie zmian zapasow wody w strefie aeracji

Modélisation des variations de l'humidité du sol dans une zone non saturée

Jaworski [Jerzy]