Long-range persistence of acid deposition

Liu [Zhiguo] ; Zhu [Jianlin]