Characterization of multiple airborne particulate metals in the surroundings of a municipal waste incinerator in Taiwan

Chang [Louis W.] ; Chang-Chien [Gou-Ping] ; Chao [Mu-Rong] ; Hu [Chiung-Wen] ; Lee [Wei-Shan] ; Lee [Wen-Jhy] ; Wu [Kuen-Yuh]