Chemical characterization of water-soluble components of PM10 and PM2.5 atmospheric aerosols in five locations of Nanjing, China

Feng [Jianfang] ; Gao [Shixiang] ; Gao [Songting] ; Wang [Gehui] ; Wang [Hui] ; Wang [Liansheng] ; Yu [Yajuan]